Bijbelstudies over de eindtijd.

De wederkomst van Jezus Christus nader bekeken.

Als we het over de wederkomst van Christus hebben, moeten wij goed beseffen dat er (achtereenvolgens) een ONzichtbare en een zichtbare wederkomst is. De onzichtbare wederkomst is de (verborgen) komst voor de Bruid of Bruidsgemeente; dit is het zgn. "wijze-maagden-deel” (zie Matth. 25) van de oprechte gelovigen.

De ZICHTBARE wederkomst is de komst op de wolken, wanneer alle oog – ook van degenen die Hem doorstoken (d.i. verworpen) hebben – Hem zullen zien in Zijn volle heerlijkheid als Koning en Heer (zie Openb. 1:7)

Voor een juist begrip van zowel de onzichtbare als de zichtbare wederkomst van Christus is het ook belangrijk dat wij de verschillen zien (zowel inhoudelijk als wat het tijdstip betreft) van achtereenvolgens “de opname”, “de wegname” en “het Hem tegemoet gaan in de lucht”. Deze verschillen worden o.a. uitgelegd in de studie over “De wederkomst van Jezus Christus nader bekeken”.

De gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden (n.a.v. Matth.25).

Het Lichaam van Christus (de ware Gemeente des Heren) bestaat uit de zgn. “wijze en dwaze maagden”, terwijl de Bruid van Christus ALLEEN MAAR zal bestaan uit de zgn. “wijze maagden”! Allen die tot de Bruid van Christus behoren, behoren tevens tot het Lichaam van Christus, maar NIET allen die tot het Lichaam van Christus behoren zullen – reeds hier op aarde – tot de Bruid (of Bruidsgemeente) behoren. Zij die wel tot het Lichaam van Christus behoren, maar niet tot de Bruid (of Bruidsgemeente), zullen, als ze sterven – op grond van hun geloof in (het gestorte bloed van) Christus – behouden zijn voor de eeuwigheid. Ook de reeds gestorven Oudtestamentische gelovigen zijn behouden op grond van hun geloof in God, “de God van Abraham, Izak en Jakob”.
Maar voor de Bruid van Christus geldt een andere, hogere maatstaf: reden ook waarom zij niet zal (hoeven te) sterven.U kunt deze en andere studies downloaden:
(zie ook op onze download pagina)