Bijbelstudies

De Bijbel in Tabernakel-licht.


Korte toelichting.


De Bijbelstudies die we u hier aanbieden worden bezien in het licht van de Israëlitische Tabernakel (voor verdere info, zie "De Tabernakel"). Dit heiligdom is voor ons een door God gegeven patroon (of model) van de geestelijke ontwikkelingen van een christen hier op aarde en een sleutel tot het dieper verstaan van de Bijbel. Veel uit de Bijbel wordt ons pas echt ten volle duidelijk door voldoende kennis van de (geestelijke) betekenis van de kleuren, materialen en voorwerpen van de Tabernakel. Daardoor ontdekken we een rijke, onuitputtelijke bron (of schatkamer) van HEMELSE rijkdommen waardoor wij pas echt geestelijk kunnen groeien.


Nieuwsgierig geworden…?
Van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn de volgende Bijbelstudies beschikbaar:


Van de Oudtestamentische Bijbelboeken zijn de volgende Bijbelstudies beschikbaar:


LUKAS:
Het Evangelie naar Lukas is in de eerste plaats een OPENBARING van Jezus Christus als de wonderbare Hogepriester van God, omdat Hij hier wordt geopenbaard als de Zoon des mensen. Wat nu, ook geestelijk gesproken, voor het Hoofd (= Jezus) geldt, geldt ook voor het Lichaam (= de christenen). Het is dus ook het Boek van de christen als een koninklijke priester, die priester kan zijn, omdat Hij, Jezus Christus, de Hogepriester is.
JOHANNES:
Het Evangelie naar Johannes is in de eerste plaats een openbaring van Jezus Christus als Zoon van God. Dit Evangelie is bij uitstek het Evangelie (= het Goede Nieuws) voor de laatste dagen, de tijd dus waarin wij nu leven, de tijd waarin God Zijn Gemeente, althans voorlopig een deel ervan, reeds hier op aarde, zal vervullen met Zijn VOLMAAKTHEID, namelijk Zijn BRUIDSGEMEENTE.

ZACHARIA:

De profeet Zacharia, optredend ongeveer 560 vóór Christus, dacht abusievelijk dat hij al in de eindtijd leefde en dat de openbaring van het Koninkrijk van God op aarde aanstaande was. Zijn geest leefde – door Gods genadewerking – in deze pre-millennium tijd (= de tijd vóór het 1000-jarige Rijk), omdat de Heer hem wilde gebruiken als profeet van Zijn geheimenissen, die in de volheid der tijden (= de eindtijd) door Hem zal worden verwezenlijkt. Zacharia had deze verborgenheden van God, die betrekking hebben op de door de Heilige Geest te vormen Bruid van Gods Lam – d.i. de volmaakte Gemeente van de eindtijd, die in Openbaring 12:1 door middel van een visioen aan de apostel Johannes was gegeven – via een reeks visioenen van God ontvangen en bekend gemaakt, zowel aan zijn tijdgenoten, als ook neergeschreven, zodat wij ze nu ook kunnen lezen en bestuderen. Zelf heeft Zacharia de diepgeestelijke inhoud van zijn visioenen waarschijnlijk niet begrepen.


U kunt deze en andere studies GRATIS downloaden.

(zie ook onze downloadpagina)