Eindtijdscenario


Een korte samenvatting van het eindtijdscenario.

Meer uitleg en Bijbeltekst-verwijzingen kunt u vinden in de kennismakingsbrief op ons Weblog. (Klik hier)


Fase 1


Problemen in de wereld nemen toe.
Denk aan problemen op het gebied van het milieu en allerlei natuurrampen, maar ook allerlei (toenemende) problemen van economische, politieke en geestelijke aard.

Fase 2


Geestelijke toebereiding van de Bruid.
De Bruid wordt – in de geest – gelijkvormig gemaakt aan haar Bruidegom. Eerst nog verborgen. Later wordt het voor anderen 'merkbaar en zichtbaar'. (Dit is pas echt: Deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam – zie Openbaring 19:9 van de Statenvertaling. Waarmee bedoeld wordt: Bereid zijn om VOLKOMEN af te sterven aan al het oude en zondige in ons hart en leven!
Net zoals wij niet met een 'ongelijk juk' moeten trouwen, geldt dit nog meer voor Christus. Lees Openbaring 19:7b-9 en Efeze 5:26-27.

Fase 3


Oorlog van Gog en Magog.
Lees Ezechiël, hoofdstuk 38 en 39. Met Gog, Magog, Mesech en Tubal worden o.i. Rusland en China (maar vermoedelijk ook Noord-Korea en/of Iran bedoeld). Met Scheba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen worden alle 'christelijke' landen bedoeld.

Fase 4

De antichrist.
Er komt een 'grote man' (of vrouw) op het wereldtoneel, die als wereldleider veel problemen 'LIJKT' te kunnen oplossen. (Zie verdere uitleg bij Fase 6 en 7).

Fase 5


De spade regen opwekking begint.
Door de uitstorting en inwerking van de Heilige Geest in het hart en leven van de Bruid, zal er een grote opwekking komen, die zal resulteren in een grote oogst van zielen (zie Joël 2:23b en 28-29).

Fase 5a


Bruiloft van het Lam.
Vlak voor de Grote Verdrukking komt Jezus ONzichtbaar weer voor Zijn Bruid, om haar – in de geest – te huwen. Het huwelijk van Christus en de Bruid (of Bruidsgemeente) wordt namelijk genoemd "de grote verborgenheid" (zie Ef. 5:32).

Fase 6

Aanvang van de 1ste 3½ jaar onder het bewind van eerdergenoemde wereldleider die vrede in de wereld 'LIJKT' te brengen.
Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar zijn, waarin de antichrist al wel regeert, maar de meeste mensen hem nog zullen zien als de (weliswaar valse) vredevorst of messias, als de wereldleider die veel problemen in de wereld lijkt op te kunnen lossen. Hierop zal de 2 de periode van 3½ jaar volgen (zie Fase 7) waarin de antichrist zijn ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: 'Wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen'. (zie 1 Thess. 5:3)

Fase 7

Aanvang van de Grote Verdrukking van 3½ jaar.
De eerder genoemde wereldleider wordt nu GEHEEL door satan in bezit genomen en zo gemaakt tot de ZEER WREDE wereldleider, de antichrist (de tegenstander van Christus en christenen). En dit zal duidelijk merkbaar worden voor alle oprechte christenen. Zij zullen vervolgt (en velen zelfs gedood) worden. Maar… God komt velen van hen te hulp. Zie de volgende fase.
(Met de Joden/Israëlieten heeft God een ander plan – zie Fase 7c).

Fase 7a


OPNAME van de 144.000 en WEGNAME van de Bruid.
Vlak na aanvang van de Grote Verdrukking wordt de mannelijke zoon, de 144.000 uit de 12 stammen van Israël, opgenomen in de hemel (zie Openb. 12:4b-5).
Weer vlak daarna zal de Bruid worden weggevoerd – de zgn. WEGNAME – naar de woestijn, waar zij door God bewaard en gevoed wordt voor 1260 dagen(zie Openb. 12:6 en 14).

Fase 7b

Martelaarsdood van de overgebleven christenen tijdens 3½jarige Grote Verdrukking.
Christenen (de zgn. voorhofschristenen; zie Openb. 11:1-2) die straks NIET bij de WEGNAME van de Bruid zijn, zij die vanwege; tekortkomingen en/of onvolmaaktheden in het geestelijke; NIET tot de Bruid van Christus behoren, zullen; als zij het teken van het beest (blijven) weigeren; de martelaarsdood moeten sterven, tijdens het schrikbewind van de antichrist gedurende de 3½ jarige Grote Verdrukking. De 42 maanden (of 3½ jaar of 1278 dagen) van Openbaring 11:2.

Fase 7c


De 2 getuigen Gods in Israël (zie Openb. 11:3-12).
In Israël komen – voor 1260 dagen, d.i. de periode van de resterende 3½ jarige Grote Verdrukking – 2 speciale getuigen, door God persoonlijk gezonden (vermoedelijk Mozes en Elia), waardoor vele Joden/Israëlieten tot het ware geloof in Jezus Christus, DE Messias, zullen komen.

Fase 7d


Het teken van het beest.
Alle andere mensen in deze Grote Verdrukking zullen het teken van het beest aannemen, waardoor zij bezeten (d.i. volledig in bezit genomen) worden door de antichrist. Dit is ONomkeerbaar, voor hen die het teken van het beest hebben aangenomen, er is dus GEEN bekering meer mogelijk.

Fase 8


Christus komt – zichtbaar voor alle mensen – terug naar de aarde met zijn 144.000 strijders.

  • Deze wederkomst luid het einde in van de Grote Verdrukking.
  • Gestorven christenen van alle eeuwen (en de Oud-testamentische gelovigen) worden opgewekt uit de dood
  • De Bruid; die tot op dit moment nog levend bewaard werd op deze aarde; wordt nu, samen met de opgestane doden, veranderd in een punt des tijds (zie 1 Thess. 4:14-17).

Fase 9


Het 1000-jarig Rijk van God breekt aan.
Vrederijk van God worden ALLE christenen tot dezelfde geestelijke status gebracht: zowel zij die 'met de hakken over de sloot' het Koninkrijk van God zullen binnengaan, alsook de zgn. heiligen van alle eeuwen, tot en met de volmaakte Bruid en alles wat er – in geestelijke zin – tussen zit.
In de Bijbel staat duidelijk dat "geen vlees en bloed" dit Koninkrijk van God zal (kunnen) beërven". Dus geen bekeringen tijdens het 1000-jarig Rijk. Trouwens, alle nog levende goddeloze mensen – zij die het teken van het beest hebben aangenomen – worden door Jezus en de zijnen (de 144.000) gedood bij Zijn wederkomst (zie Openb.19:11-21).

Fase 10 - De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Na dit 1000-jarig Rijk vangt de Godsregering aan op de nieuwe aarde(n), de (nieuwe) planeten die door God bewoonbaar zijn gemaakt. In deze nieuwe wereld(en) zullen wij met Christus regeren over de dan ontstane mensheid. Hij als DE Koning, wij als koningen, Hij als DE Heer, wij als heren. Zie o.a. Lukas 19:17b en 19: 'Heb macht over 10 of 5 steden'.