Over de eindtijd
Bijbelstudies over de apocalyptische oordelen in de eindtijd.

Korte inleiding:

Als we het hebben over 'de eindtijd', hebben we het niet in de eeste plaats over het einde van de wereld. 'Eindtijd' slaat op het einde van het huidige tijdperk, het tijdperk dat vooraf gaat aan de WEDERKOMST van Jezus Christus. Via de Bijbel kunnen we weten dat wij nu in de eindtijd, vlak voor de grote verdrukking en (zichtbare) Wederkomst van Christus leven.
Wat zijn de tekenen van (de laatste fase van) de eindtijd? Wat staat ons nog te wachten? Wat zegt de Bijbel hierover? Dit zijn de onderwerpen van de Bijbelstudies die u op onze website GRATIS kunt downloaden. De Bijbel heeft veel zaken (o.a. de 'bekende' tekenen), die we in onze tijd zien gebeuren/meemaken, reeds lang van tevoren voorzegd. Dus, men kan er zeker van zijn dat de rest ook waar is. Te denken dat alles gewoon toeval is, is zelfbedrog.
Vanwege de (profetische of voorspellende) correctheid van de Bijbel is het dan ook geen wonder dat de inhoud vaak wordt aangevallen. Helaas laten velen zich misleiden vanwege gebrek aan (voldoende) kennis van de Bijbel. Volgens de Bijbel gaat de duivel/satan in de eindtijd tekeer als een briesende leeuw, om te kijken wie hij nog meer kan verslinden (beter gezegd: wie hij nog meer van God kan afbrengen of afhouden). Blijf dus in Gods waarheid (of kom in Zijn waarheid) en versterk uw persoonlijke relatie met Jezus Christus. De enige plek waar u veilig bent voor de aanvallen van de duivel.


Gods eindtijdscenario in beeld, kort overzicht:
KLIK HIER

Hieronder vindt u hoe u onze eindtijdstudies kunt downloaden.

Over de eindtijd
De wederkomst van Jezus Christus nader bekeken.

Als we het over de wederkomst van Christus hebben, moeten wij goed beseffen dat er (achtereenvolgens) een ONzichtbare en een zichtbare wederkomst is. De onzichtbare wederkomst is de (verborgen) komst voor de Bruid of Bruidsgemeente; dit is het zgn. "wijze-maagden-deel" (zie Matth. 25) van de oprechte gelovigen.
De ZICHTBARE wederkomst is de komst op de wolken, wanneer alle oog – ook van degenen die Hem doorstoken (d.i. verworpen) hebben – Hem zullen zien in Zijn volle heerlijkheid als Koning en Heer (zie Openb. 1:7)
Voor een juist begrip van zowel de onzichtbare als de zichtbare wederkomst van Christus is het ook belangrijk dat wij de verschillen zien (zowel inhoudelijk als wat het tijdstip betreft) van achtereenvolgens "de opname", "de wegname" en "het Hem tegemoet gaan in de lucht". Deze verschillen worden o.a. uitgelegd in de studie over "De wederkomst van Jezus Christus nader bekeken".
De gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden (n.a.v. Matth.25).

Het Lichaam van Christus (de ware Gemeente des Heren) bestaat uit de zgn. "wijze en dwaze maagden", terwijl de Bruid van Christus ALLEEN MAAR zal bestaan uit de zgn. "wijze maagden"! Allen die tot de Bruid van Christus behoren, behoren tevens tot het Lichaam van Christus, maar NIET allen die tot het Lichaam van Christus behoren zullen – reeds hier op aarde – tot de Bruid (of Bruidsgemeente) behoren. Zij die wel tot het Lichaam van Christus behoren, maar niet tot de Bruid (of Bruidsgemeente), zullen, als ze sterven – op grond van hun geloof in (het gestorte bloed van) Christus – behouden zijn voor de eeuwigheid. Ook de reeds gestorven Oudtestamentische gelovigen zijn behouden op grond van hun geloof in God, "de God van Abraham, Izak en Jakob".
Maar voor de Bruid van Christus geldt een andere, hogere maatstaf: reden ook waarom zij niet zal (hoeven te) sterven.


U kunt deze en andere studies GRATIS downloaden:(zie ook onze download pagina)